ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERINGEN

 1. Prijsoffertes gelden gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum waarop zij werden opgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De offertes en contractvoorstellen van ALINEL NV zijn vrijblijvend en binden ALINEL NV als dusdanig niet. Een afwijking van de prijsofferte is mogelijk, indien bepaalde feitelijke gegevens die door de Klant werden meegedeeld en die van belang waren bij de prijsbepaling niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen. 
 2. Tussen ALINEL NV en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van een orderbevestiging ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van ALINEL NV, de ondertekening van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst of door de levering en facturatie van de goederen. 
 3. Montage en plaatsing maken geen deel uit van de overeenkomst tussen ALINEL NV en de Klant en geschieden onder de verantwoordelijkheid en kosten van de Klant. 
 4. De Klant zal, in geval van annulering van de bestelling door de Klant binnen 24 uur na een door ALINEL NV bevestigde bestelling (datum van fax), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een bedrag gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn, behoudens het recht van ALINEL NV om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Gelet op het feit dat de goederen op maat worden gemaakt en bijgevolg slechts waarde hebben indien zij worden gebruikt op de plaats waarvoor zij zijn bestemd, is enige annulering van debestelling na deze termijn van 24 uur uitgesloten behoudens akkoord van ALINEL NV en mitsbetaling door de Klant van de volledige prijs van de goederen. 
 5. De bestelling wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de orderbevestiging of in de door ALINELNV meegedeelde prijslijsten. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle eventuele taksen of belastingen uitsluitend ten laste van de Klant. Indien bepaalde kosten die een invloed hebben op de overeengekomen prijs stijgen, door omstandigheden onafhankelijk van de wil van ALINEL NV, zoals verhogingen van rechten en accijnzen op de te leveren goederen, verhogingen van vrachtprijzen, verhogingen van de prijzen van de basisproducten of grondstoffen, verhogingen van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectoriële CAO’s, wijzigingen in de valuta, enz., is ALINEL NV gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, een evenredige prijsverhoging aan te rekenen.
 6. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van ALINEL NV binnen de op de factuur aangegeven termijn. Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na haar ontvangst als aanvaard beschouwd worden. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op. 
 7. De betaling dient te geschieden in EURO, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Allekosten van betaling zijn ten laste van de Klant. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtsweg een zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd en dit voor elke reeds begonnen maand, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 125 EURO, onverminderd het recht van ALINEL NV om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle invorderingskosten zijn ten laste van de Klant. Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur (i) is ALINEL NV, zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding, tevens gerechtigd om de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur; en (ii) worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 8. Indien het vertrouwen van ALINEL NV in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt doordaden van gerechtelijke uitvoeringen/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt ALINEL NV zich het recht voor om, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de Klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt ALINEL NV zich het recht voor, zonder dat de Klant recht heeft op enige schade vergoeding, de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, onverminderd het recht van ALINEL NV op vergoeding van haar schade. 
 9. De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Eventuele overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van ALINEL NV, tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding. Wijzigingen aan een geplaatste bestelling -indien aanvaard door ALINEL NV-betekenen automatisch dat de vooropgestelde leveringstermijn wordt verlengd. 
 10. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, geschiedt de levering van de goederen EXWORKS (Incoterms® 2013 –maatschappelijke zetel ALINEL NV). De Klant is verplicht om de goederen op de vooropgestelde leveringsdata te komen ophalen. De Klant ondertekent bij in ontvangstname de leveringsbon met vermelding van zijn naam en “voor ontvangst goederen”. De Klantkan zich steeds laten vertegenwoordigen. Indien de goederen op de leveringsdatum, om welke reden dan ook, door de Klant niet werden afgehaald, worden de betrokken goederen op kosten en risico van de Klant door ALINEL NV bewaard voor een beperkte termijn. Deze bewarende maatregel schorst de betalingsverplichting van de Klant niet op. Indien ALINEL NV de goederen dient te transporteren naar een door de Klant aangeduide plaats, gebeurt dit transport steeds voor risico van de Klant. De transportkosten worden afzonderlijk, en overeenkomstig onze prijslijsten, afgerekend. 
 11. De door ALINEL NV aan de Klant geleverde goederen blijven eigendom van ALINEL NV tot op het ogenblik dat alle door de Klant aan ALINEL NV verschuldigde bedragen, inclusief intresten en kosten, zijn betaald. Niettemin zijn de risico’s van het verlies of vernietiging van de goederen integraal ten laste van de Klant vanaf het moment dat het verkochte goed wordt geleverd. Tot op het ogenblik van de integrale betaling, is het de Klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden of te bezwaren met enig zekerheidsrecht en zal de Klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom zijn van ALINEL NV. De door de Klant betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. 
 12. Bij de levering dient de Klant na te gaan of de geleverde goederen zichtbare beschadigingen of gebreken vertonen. Zichtbare beschadigingen of gebreken dienen door de Klant specifiek en nauwkeurig gemeld te worden op de vrachtbrief en uiterlijk binnen de 48 uren na levering per aangetekend schrijven of per fax aan ALINEL NV te worden gemeld. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat bij gevelbekledingen kleurverschillen kunnen voorkomen tussen de in catalogussen voorkomende voorbeelden en de geleverde goederen en dat bij het moffelen van profielen volgens RAL-nummer kleine kleurverschillen kunnen ontstaan tussen lakkerijen onderling. Dergelijke afwijkingen geven de Klant niet het recht om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, de levering en/of de betaling te weigeren en of enigerlei vorm van schadevergoeding of tegemoetkoming te bekomen. 
 13. Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken moet gebeuren bij aangetekende brief en dient ten laatste verstuurd worden naar ALINEL NV binnen één (1) maand na ontdekking van het gebrek of na de melding van het gebrek door de eindgebruiker. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. De Klant zal aan eindgebruiker een maximum meldingstermijn van twee (2) maanden opleggen vanaf ontdekking van het gebrek. 
 14. De garantie op gevelbekleding bedraagt vijf (5) jaar te rekenen vanaf de productiedatum. Gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de productiedatum, garandeert ALINEL NV, in geval van een ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan de goederen, een vervangingen/of herstelling van de profielen die het gebrek vertonen (naar keuze van ALINEL). De demontage, transport en montage zijn steeds ten laste van de Klant. ALINEL NV kan nooit gehouden zijn tot enige schadevergoeding, noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd. De Klant kan geen aanspraak maken op enige andere (schade)vergoeding of tussenkomst van ALINEL NV zoals bv. inzake montagekosten (verplaatsing en uurloon). De installatie en het onderhoud van de goederen dient te gebeuren conform de instructies geleverd bij het goed en volgens de regels van de kunst. Tenzij anders bepaald dient de gevelbekleding conform de instructies van ALINEL NV te worden geplaatst en gemonteerd. De Klant dient bij de plaatsing rekening te houden met de instructies inzake draagstructuur conform de richtlijnen van ALINEL NV. 
 15. De garantie van ALINEL NV is niet van toepassing in geval van schade aan enige goederen door abnormaal gebruik, gebrekkig onderhoud, normale slijtage of in geval van afwijkingen die eigen zijn aan het goed en die geen afbreuk doen aan de werking ervan. Onder “abnormaal gebruik” wordt verstaan ieder misbruik, onveilig gedrag, verkeerd of geforceerd gebruik en niet voorgeschreven aanpassingen of wijzigingen aan het goed en/of onderdelen hiervan. De garantie van ALINEL NV is evenmin van toepassing in geval van schade ontstaan door transport of opslag op de werf, gebreken ten gevolge van ondeskundige herstelling door derden, schade ontstaan door gebruikte onderdelen die niet conform, noch erkend zijn door de technische afdeling van ALINEL NV, intensieve blootstelling aan schadelijke atmosferische omstandigheden, montage met te zwak bevestigingsmateriaal, abnormale weersomstandigheden (storm-, hagel-, water-, blikseminslag- en brandschade), geweld en oorlogsmisdaden. De garantie is niet van toepassing in geval van onjuist(e) gebruik of installatie (hieronder begrepen, zonder beperking, gebreken aan de achterliggende structuur, gebreken aan de wijze waarop de gevelbekleding aan de achterliggende structuur worden aangebracht of gebreken ingevolge de bevestiging van bepaalde voorwerpen aan de constructie); niet-naleving van onderhoudsrichtlijnen van ALINEL NV d.w.z. onvoldoende onderhoud van de gevelbekleding; gebreken ingevolge de foutieve tussenkomst van de Klant of van derden, waaronder gebreken n.a.v. de plaatsing en montage van de gevelbekleding; blootstelling aan een agressieve omgeving van industrie of nijverheid met verkleuring of beschadiging als gevolg; corrosie aan de zaagsnedes door blootstelling aaneen omgeving met een hoog zoutgehalte in de lucht en overschrijden van technische gebruikslimieten van het goed (zoals vermeld in de handleiding). 
 16. ALINEL NV(met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, bedrog of opzettelijke of zware fout. Voor overige fouten is ALINEL NV niet aansprakelijk. Ingeval ALINEL NV aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ALINEL NV steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. ALINEL NV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de goederen maakt. 
 17. ALINEL NV is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van haar verbintenissen jegens de Klant in geval van overmacht (zoals oorlog, gedeeltelijke of algemene staking of lock-out, exploitatieongevallen, brand, machinebreuk, faillissement van leveranciers, gebrek aan grondstoffen, enz..). Overmacht geeft de Klant in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op enige vorm van schadevergoeding. Overmacht in hoofde van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 18. Alle overeenkomsten tussen de ALINEL NV en de Klant maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de Klant zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan ALINEL NV de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten schorsen. 
 19. ALINEL NV heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie onder de Wet van 31 januari 2009 door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; of (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant. In geval van ontbinding behoudt ALINEL NV zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade (met inbegrip van de gederfde winst, administratiekosten, transportkosten, kosten voor stockeren, enz…) en worden alle vorderingen van ALINEL NV op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
 20. Onverminderd enige andersluidende schriftelijke afspraak, blijven alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. tekeningen, ontwerpen, berekeningen, enz., door ALINEL NV uitgevoerd voor rekening van de Klant en aan de Klant overhandigd, eigendom van ALINEL NV en worden in geen geval aan de Klant overgedragen. 
 21. Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval zullen ALINEL NV en de Klant te goedertrouw onderhandelen en de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 
 22. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen de Klant en ALINEL NV vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.